Projekty


 Projekt:                         "Máme šanci tvořit svůj život rukama"

Reg. č.:                           CZ.1.07/1.2.27/01.0029

www:                              www.zivotrukama.cz


Stručný popis projektu:  

Projekt je zaměřen na vzdělávání žáků se SVP. Tito žáci se kvůli svému handicapu špatně integrují do běžných tříd základních škol či jsou v těchto školách často neúspěšní a jsou přeřazováni do škol pomocných či zvláštních. S tím souvisí i soc. vyloučení a často i hrozba předčasného odchodu ze vzdělávací soustavy. Tento fakt spolu s nedostatečným přehledem o možnostech na trhu práce a často nezájmem o jakoukoliv činnost vede do budoucna tyto žáky mnohdy k nevhodné volbě vzdělávací a profes. dráhy. Mezi základní pilíře projektu patří včasné a kvalitní určení potenciálu a dovedností a schopností žáků se SVP a jejich další rozvoj. K tomu je nutný princip individuál. přístupu s ohledem na handicap žáků za účelem přípravy na úspěšný pracovní život.

Cíle projektu:

Cílem projektu je podpora žáků se SVP na školách v Olomouckém kraji ve správném rozhodnutí při volbě učebního oboru resp. volbě povolání. Realizace projektu přispěje ke zlepšení integrace žáků se spec. vzděl. potřebami na území Olomouckého kraje do běžného života. Projekt žákům připraví podmínky, které jim pomohou i po ukončení povinné školní docházky dále pokračovat ve studiu a v hledání pracovního uplatnění.

Žáci budou podporováni v jejich budoucí volbě povolání formou rozsáhlé podpory. Půjde zejm. o řemeslné a technické obory a obory služeb, které budou představeny v nově vytvořených Pracovních listech. Naší snahou je tyto obory a profese představit atraktivní formou - žáci se zúčastní Besed s odborníky z těchto oborů, Exkurzí do spolupracujících firem a budou pro ně připraveny Tematické dny, při kterých si získané poznatky a zkušenosti budou připomínat, což je pro žáky se SVP velmi důležité.

Nedílnou součástí je příprava žáků na reálný život z hlediska fin. řízení a zvládání běžných životních situací. Do běžné výuky budou zakomponovány prvky fin. gramotnosti a praktických příkladů, díky nimž se žáci naučí hospodařit s penězi a získají přehled o tom, s jakými finančními transakcemi se v dospělosti mohou setkat. Všechny příklady budou vycházet z reálného prostředí.

Realizací aktivit chceme u žáků podpořit zájem o školní výuku, pomoci jim ve správném výběru, a tím i k úspěšnému zvládnutí vstupu na trh práce. Důležitá je také spolupráce a předávání informací směrem k rodičům (osobně, na webu), kteří své děti významně ovlivňují v jejich směřování k dalšímu studiu a prac. uplatnění.

   


  


 

 

 Projekty

© 2018 Insion